Explicació

Analitzant les persones ocupades per situació professional i sexe, destaca la diferència en el sector de Direcció i Gerència, -per milers de persones assalariades- la diferència és de 276,4 homes (60,4%), respecte a 181,4 (39,6%) de dones l’any 2021. Les dones es troben infrarepresentades en els càrrecs de direcció i lideratge. Són dades del Sistema Estadístico de Criminalidad (Ministerio del Interior) recopilades per l’INE Instituto Nacional de Estadistica des del 2011.

Interpretar dades

Visualització

Persones ocupades per situació professional, sexes i ocupació

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131504

Projecte

Dades X Dones X Laboral