Explicació

Analitzant les taxes d’activitat i d’atur per sexe, l’any 2021 la població en l’atur femenina continua sent superior a la masculina, un 18% dones aturades respecte a un 14% d’homes aturats. La taxa d’atur d’homes i dones mostra una evolució estable durant els darrers 10 anys, però cal destacar que la taxa d’atur de les dones sempre s’ha mantingut per sobre que la dels homes. Dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística 2011-2021

Interpretar dades

Visualització

Taxes d’activitat i aturada per sexe – Taxa d’activitat 2021

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131504

Projecte

Dades X Dones X Laboral