Explicació

Analitzant l’evolució anual de permisos maternals i paternals respecte al nombre total de naixements durant el període de temps 2008-2017, la diferència entre les dones (69,1%) i els homes(50,95) torna a ser força desigual demostrant un cop més la gran diferència de corresponsabilitat entre tots dos sexes, tant en l’àmbit laboral com domèstic. A més a més es mostra amb un creixement exponencial en els darrers anys. Tot i els esforços i els avenços legislatius que equiparen les setmanes de permisos paternals i maternals, és una evidència que els homes no estan assumint el paper de cures que els pertoca. Són dades extretes per l’INE Instituto Nacional de Estadística durant el període 2008-2017.

Interpretar dades

Visualització

Evolució anual permisos maternals i paternals respecte nombre naixements

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131593

Projecte

Dades X Dones X Laboral