Explicació

El nombre de persones que obta a pensions contributives de jubilació dista entre homes i dones, 3.733.915 (61,32%) d’homes, respecte a 2.355.338 (38,68%) de dones. La divisió sexual del treball entre sexes impacta directament sobre les rendes de les pensions contributives. Són dades de la Seguretat Social de l’any 2019.

Interpretar dades

Visualització

Pensions contributives de jubilació en vigor per sexe

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131883

Projecte

Dades X Dones X Laboral