Explicació

Analitzant les víctimes de delictes sexuals comesos en territori espanyol per sexe en l’interludi de temps del 2010 al 2019, el 85% de les víctimes són dones, envers el 15% que són homes. És fàcilment identificable el greu problema que afecta la nostra societat, els agressors són predominantment masculins, mentre que aquesta tendència s’inverteix a l’observar les victimitzacions, les quals són predominantment femenines. Són dades extretes de la font del Sistema Estadístico de Criminalidad (Ministerio del Interior).

Interpretar dades

Visualització

Víctimes de delictes contra la llibertat sexual a Espanya

Enllaç visualització

https://violenciasexual.datalabciba.org/?L=1#c122992

Projecte

Violència Sexual